Energioptimering

VS Gruppen har ett brett kunnande när det gäller energioptimering i fastigheter med olika behov och förutsättningar. Vi har tydliga åtgärdsplaner för fastigheternas värme-, kyl- och luftbehandlingssystem. Detta i syfte att förbättra systemen för exempelvis ökad komfort, driftsäkerhet samt minskad energianvändning.

I processen görs beräkning av den totala årskostnaden gällande energiinköp, drift- och underhållskostnader samt kapitalkostnad för investeringar.

VS Gruppen erbjuder därefter att genomföra de anpassade åtgärderna med uppföljning av resultat i syfte att uppnå optimal ROI.

Gemensamt för alla fastigheter, oavsett om det är inom industri, offentlig eller kommersiell verksamhet, är att det alltid krävs funktionella och hållbara fastigheter för en bra ekonomi.